ChatGPT helped me generate this marathi Poem – ..

I attempted asking AI to generate a Marathi Poem by giving it the first line. After 5-6 attempts it generated this poem.
#AchheDin or #BureDin for Poets are coming
चुकचुकीत चुकांची रांगोळी,
दारी उभारते नाहीं,
गाडी धीमी होते नाहीं,
वाहते वेगळ्या लोकांची चांदणी,
वाजते विविध संगीतांची धुनी
हातात गंध सुवासिता,
पुढे उद्या जाऊ नका,
आनंदात घेता आज जगा!
एक नवी सुरुवात आज, नवी आशा,
नवी विचारांसोबत, जगा स्वत:चा सोन्यासाठी।
धुंद फिरण्यासाठी काहीच नाही,
उडता फिरता नवे स्वप्न,
घालता ध्येय साकार असे।
जगा असे दुसरे कधी,
तुमचे स्वप्न होऊ अधून पूर्ण,
नव्या आशेसह नव्या प्रेमासह.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: